PASTOR-BELGA-MALINOIS-MEXICO-PERROS-ELITE-NEO
PERROS-ELITE-PASTOR-BELGA-MALINOIS-MACHO-MEXICO-NARCO3
PERROS-ELITE-PASTOR-BELGA-MALINOIS-MACHO-MEXICO-NITRO3